vogelkijkgebied

Zwinstreek, Het Zwin (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zwinstreek, Het Zwin (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Een oorspronkelijke zeearm die Damme (België) met de Noordzee verbond. Door aanslibbing en verzanding door de eeuwen heen is er niet veel meer over dan een strandgeul met achterliggende slufter met zilte slikken en schorren, begrensd met een duinregel. Van de oorspronkelijke monding van 6 kilometer nu nog slechts 250 meter over. Het totale natuurreservaat Het Zwin ligt op de Nederlands-Belgische grens en strekt zich uit over een lengte van 2,3 kilometer. Circa 2 kilometer ligt op Belgisch grondgebied, de rest op Nederlands grondgebied. De totale oppervlakte van het huidige gebied bedraagt 158 hectare, waarvan 125 op Belgisch en 33 hectare op Nederlands grondgebied. Door de strandgeul staat het gebied onder invloed van eb en vloed. Het zeewater kan het gebied bij vloed binnendringen via de geul die zich in het gebied vertakt in verschillende kleinere geulen en kreken. De komende jaren zal dit gebied een grote verandering ondergaan. De zuidzijde van Het Zwin (Nederlandse- en Belgische gedeelte) zal worden uitgebreid met minstens 120 hectare nieuw slik- en schorregebied. Meer informatie is te vinden op de website van de Provincie Zeeland.

Zie verder: Zwinstreek

Ligging: Aan de Noordzee ten westen van Cadzand-Bad op de grens van Nederland en België. Vanaf bezoekerscentrum Het Zwin loopt men door de Oudelandsepolder in westelijke richting naar de duinen, die uitzicht geven over Het Zwin.

Toegang: Uitgezonderd het schor is het gebied vrij toegankelijk. Vanaf de zeedijk is het gebied in zijn geheel goed te overzien. Aan Belgische zijde grenst het gebied binnendijks aan het vogelpark Het Zwin met het Ooievaar-broedstation. In de zomermaanden en op aanvraag is het Nederlandse deel onder begeleiding van een gids van het Stichting Het Zeeuwse Landschap toegankelijk. Tevens is in de nabijheid van het gebied een bezoekerscentrum gevestigd, dat wisselende tentoonstellingen heeft die betrekking hebben op de natuur in Het Zwin en de omgeving.

Kenmerkende soorten: Diverse eenden, meeuwen (waaronder Zwartkopmeeuw), steltlopers en kustvogels zijn gedurende het gehele jaar waar te nemen. In de begroeide duinenrij zijn met name 's zomers de typische zangers aan te treffen waaronder Grasmus, Nachtegaal, Braamsluiper, Kneu, Heggemus en Winterkoning. 's Winters zijn er diverse soorten ganzen, eenden en overwinterende roofvogels te zien.

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2012

gratis website tellers