vogelkijkgebied

Zwarte Polder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Betreft de Verdronken Zwarte Polder en de Herdijkte Zwarte Polder. Beide gebieden vormen een geleidelijk verlopende overgang tussen de kuststrook en de achterliggende polders en hebben daardoor een heel belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats.

Toegang: De Herdijkte Zwarte Polder is niet vrij toegankelijk. Vanaf de zeedijk zijn beide gebieden in zijn geheel goed te overzien. De Verdronken Zwarte Polder is deels toegankelijk door middel van een aangegeven wandelroute door het oostelijke deel en een aangelegd wandelplankier richting het strand. In de zomermaanden is er een mogelijkheid om onder begeleiding van een gids (inlichtingen Stichting Het Zeeuwse Landschap) aan excursies deel te nemen. Sinds 2006 wordt ten behoeve van de kustbroedvogels het “groene strand” tijdens het broedseizoen (1 mei – 15 juli) afgesloten.

Kenmerkende soorten: Je kunt er in het zandige kustgebied, de nieuw aangelegde natuur en het schor de Bontbek-, Strand- en Kleine Plevier, Kluut, Kievit, Tureluur en diverse eendensoorten zien. Ook de bekende steltlopers kan men hier aantreffen. In de begroeide duinenrij zijn met name ‘s zomers de typische zangers aan te treffen waaronder onder andere Spotvogel, Grasmus, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Fitis, Heggemus en Winterkoning.

Deelgebieden: Herdijkte Zwarte PolderVerdronken Zwarte Polder

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers