vogelkijkgebied

Zwaakse Weel (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Zwaakse Weel (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Restant van de voormalige stroomgeul de Zwake die gelegen was tussen de Schelde en het Veerse Diep. Het belangrijkste onderdeel wordt gevormd door een langgerekte kreek met veel water aan de noordwestzijde. De oude loop slingert zich in zuidoostelijke richting en komt bij de Biezelingse Ham in de Westerschelde. Door natuurontwikkeling worden thans de oevers verbreed waardoor er meer ruimte komt voor riet en moeras. De naastliggende percelen krijgen een op natuurwaarden gericht extensief begrazingsbeheer.

Ligging: Het gebied is gelegen ten zuiden van ‘s-Gravenpolder en ten noorden van Kwadendamme. Het is langgerekt en wordt door bouwland en fruitteeltpercelen omgeven. Let op: de pijl in het kaartje is geplaatst in het meest westelijk deel, het gebied loopt door tot aan de Westerscheldedijk.

Toegang: Zowel aan de noord- als de zuidzijde bevinden zich verharde, maar ook onverharde dijkwegen. Daardoor is het gebied goed te overzien. De percelen mogen niet worden betreden.

Kenmerkende soorten: In het riet broeden meerdere Bruine Kiekendieven, maar ook de Waterral en Blauwborst. In de omgeving Steenuil. In de kreek in de winterperiode soms opvallende aantallen Slobeenden. Ook Wintertaling en soms Zomertaling. Met enige regelmaat worden IJsvogel en Roerdomp gezien.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers