vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen, Zuidhoek Inlagen (Schouwen Duiveland)

Kaart

Foto Zuidkust van Schouwen, Zuidhoek Inlagen (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: Dit inlagencomplex bestaat uit 3 aparte inlagen en beslaat ongeveer 38 hectare. Het kleinste en meest oostelijke deel werd enkele jaren geleden opnieuw ingericht na jaren gediend te hebben als locatie voor een zwembad en daarna als woonwagenterrein. De achterliggende inlaagdijken dateren uit respectievelijk 1721, 1763 en 1764. Oorspronkelijk was het oostelijke deel veel groter maar na een dijkval in 1785 liep een groot deel in dat daarna als vlucht- en later veerhaven “De Val” werd gebruikt. In het meest westelijke deel lag tot 1997 nog een perceel landbouwgrond dat inmiddels tot ‘nieuwe natuur’ is omgevormd. Deze inlagen zijn tamelijk nat door de vele plassen en slootjes. De lage delen hebben een zoutvegetatie van onder andere Zeekraal, Schorrenkruid, Schijnspurrie, Lepelblad, Zilte Rus en Zeebies. De hogere delen zijn begroeid met grassen en daar waar zoet water uit de dijktaluds komt staat Riet.

Zie verder: Zuidkust van Schouwen

Ligging: Het gebied is gelegen aan de zuidkust van Schouwen direct westelijk van de Zeelandbrug. Het is te bereiken vanaf Zierikzee via de Straalweg die doodloopt onder de aanzet van de Zeelandbrug. Hier is een parkeerterrein, vanwaar men naar de zeedijk kan lopen.

Toegang: De Zuidhoek Inlagen worden, zoals alle inlagen langs de Zuidkust, beheerd door Natuurmonumenten. Ze zijn niet vrij toegankelijk maar vanaf de zeedijk en de inlaagdijken heeft men een goed uitzicht op het terrein.

Kenmerkende soorten: Van oudsher is er een Kokmeeuw- en Visdief kolonie, die zich voor een groot deel naar het nieuw aangelegde gedeelte heeft verplaatst. Ook Kluten broeden er veelvuldig. Andere broedvogels zijn Bergeend, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Slobeend, Kuifeend, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Bontbekplevier, Kievit, Grutto, Tureluur, Holenduif, Houtduif, Veldleeuwerik, Graspieper, Kleine Karekiet, Rietzanger, Kneu en Rietgors. In voor- en najaar bieden de inlagen hoogwatervluchtplaatsen aan steltlopersoorten als Rosse Grutto, Zilverplevier, Wulp, Bonte- en andere strandlopers. Ook zijn er vaak Kemphanen, Watersnippen, Zwarte Ruiters en Groenpootruiters te zien. Vanaf september tot maart overwinteren er veel Smienten, Slobeenden, Wintertalingen en Grauwe Ganzen. In die periode worden de inlagen ook vaak bezocht door Rotganzen en Brandganzen. Meestal is er dan ook wel een Buizerd of zelfs een Ruigpootbuizerd aanwezig. In het voorjaar zijn er vaak foeragerende Lepelaars en ook Kleine Zilverreigers laten zich dan regelmatig zien. Bijzondere waarnemingen: Rosse Franjepoot, Roodhalsfuut en Reuzenstern.

Tekst: Gijs van den Ende

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 30-04-2010

gratis website tellers