vogelkijkgebied

Zestigvoet (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zestigvoet (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het terrein, in beheer bij Staatsbosbeheer, bestaat uit een doorbraak-kreek met relatief smalle rietkragen, een verruigd populierenbos en een aangelegde weide met hierin twee drinkputten voor vee en enkele bosjes. Verder zijn er twee aangelegde visputten (Tournayputten). De kreek is een geliefde plaats voor vissers. Verder een rij met knotwilgen langs een sloot, die uitkomt in een verlandde kreekrestant.

Ligging: Het gebied is gelegen nabij Clinge, de kreek bevindt zich midden in de Groot-Kieldrechtpolder. Bereikbaar via weg Hulst richting Clinge, na rotonde links richting Grauw/Zandberg. Eerste weg rechtsaf langs dijk tot na zo’n 300 meter de kreek met populierenbos. De Tournayputten bereikbaar via weg Clinge richting Nieuw-Namen, doorrijden tot derde afslag linksaf, gedeeltelijk onverhard pad in bouwland tot op parkeerplaats. Achterzijde Zestigvoet bereikbaar via weg Clinge richting Nieuw-namen, doorrijden tot eerste kruising linksaf, na 300 meter parkeerplaats aan de linkerzijde. .

Toegang: Het gebied is beperkt toegankelijk aan zijkanten van kreek voor vissers en op excursiebasis bij Staatsbosbeheer. Vanaf de oeverranden, van op de dijk of vanaf een vissersplateau kunt u de vogels observeren.

Kenmerkende soorten: Broedvogels van de kreek zijn onder andere Fuut, Meerkoet, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Bergeend, Bruine Kiekendief, Blauwborst, Rietgors, Rietzanger, Snor en Bosrietzanger. Op de omringende akkers broeden Kievit en Scholekster. Verder zijn er ook nog Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en soms Kwartel te horen of te zien. In de directe omgeving broeden onder andere Grote Bonte Specht, Groene Specht, Roodborsttapuit, Tjiftjaf, Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter, Steenuil, Ransuil en Torenvalk. Met een beetje geluk hoort u de Wielewaal en vliegt er een koppel Buizerden boven het populierenbos. Verder is er in de zomer kans op Boomvalk die in de omgeving zijn territorium heeft en mogelijk zelfs IJsvogel. De Koekoek laat zich zeker horen en zien. Als doortrekkers noem ik onder meer Oeverloper, Witgatje, Watersnip, Smient, Wintertaling, Knobbelzwaan, Aalscholver, Regenwulp, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Tapuit en Blauwe Kiekendief, maar soms ook Visarend (in het najaar). Wintergasten zijn onder andere Kolgans, Grauwe Gans, rietgans en Grote Zaagbek. Aalscholvers slapen in de grote kale boom aan de linkerzijde van de kreek. .

Tekst: Huub Bun

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 20-01-2011

gratis website tellers