vogelkijkgebied

Zandplaat/Mosselbanken (Westerschelde)

Kaart

Beschrijving: De Mosselbanken is een voormalig schor dat in het verleden opgespoten is voor de industrie. De grote vlakte ligt echter al jaren braak en trekt roofvogels als Buizerd en Slechtvalk aan. De buitendijks gelegen Zandplaat is in de winter tijdens hoog water een goede stek om steltlopers te bekijken. Afhankelijk van het jaargetijde zijn op het strand groepen foeragerende en rustende steltlopers te zien, onder andere Bonte Strandloper, Scholekster, Grutto, Rosse Grutto, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier en Strandplevier. De Dwergstern is om te broeden afhankelijk van rustige stranden. In het verleden was de Zandplaat een perfect broedgebied voor deze zeldzame broedvogel. Ze hebben echter plaats moeten maken voor “strandtoerisme”.

Toegang: De Zandplaat is vrij toegankelijk (en daarom in het zomerhalfjaar minder vogelrijk).

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers