vogelkijkgebied

Westerschenge (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Westerschenge (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Het westelijke restant van de voormalige getijdengeul die het oudlandgebied van Goes en ’s Heer Arendskerke scheidde van het eiland van Wolphaarsdijk. Door de vele inpolderingen resteert thans alleen nog het watergedeelte met enkele laag gelegen oevergebieden met rietvelden.

Ligging: Het gebied is ten noorden van Lewedorp gelegen en is niet gemakkelijk te vinden. Hiervoor volgt men de weg naar vliegveld Midden-Zeeland maar men blijft in noordelijke richting rijden richting De Piet. Vanaf het gemaal de Piet is het gebied goed te overzien vanaf een hoge dijk evenals vanaf de aan de noordzijde lopende Schengeweg.

Toegang: Het gebied is niet toegankelijk en wordt, behalve aan de westzijde, door akkerbouwpercelen omsloten. Het wordt deels beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten.

Kenmerkende soorten: Er broeden meerdere paren Bruine Kiekendieven, verder rietvogels als Kleine karekiet, Rietzanger en Waterral. Ook diverse eendensoorten. Het aantal overzomerende Grauwe Ganzen neemt toe evenals de Nijlgans. ’s Winters zijn er ook andere ganzen en eenden te zien zoals Tafeleend, Kuifeend en rond de uitwatering aan de westzijde vele Dodaarzen. Soms ook Toppereend en Kleine Zwaan. Bij het sluisje vaak een IJsvogel. Ook de rietvelden zijn ’s winters nog van betekenis. Er komen bijvoorbeeld enkele Bruine Kiekendieven slapen.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 07-03-2009

gratis website tellers