vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen, Westenschouwense Inlagen (Schouwen Duiveland)

Kaart

Beschrijving: Dit inlagencomplex bestaat uit een westelijke en een oostelijke inlaag, die samen ongeveer 31 hectare groot zijn. Het westelijk deel van de inlaag werd in 1748 aangelegd, het oostelijke gedeelte dateert uit 1744. Tijdens de aanleg van de Oosterscheldekering werd het westelijke deel van de inlaag doorsneden door de damaanzet. Beide gedeelten zijn daardoor fysiek meer gescheiden dan voorheen. Het westelijk deel van het inlagencomplex had altijd al een zoeter milieu door instromend drangwater uit de gedeeltelijk erachter liggende duinenrij. Door de aanleg van de damaanzet is het daarnaast liggende gedeelte van de inlaag zandig geworden en begroeid met duindoorn en wilg. Er is een behoorlijke rietvegetatie en er zijn enkele poelen. Dit deel bestaat uit grasland met op kwelplekken zoutvegetatie. Het oostelijk deel van het inlagencomplex is veel zilter door zoute kwel. Ook hier zijn enkele poelen. In de nattere delen groeien Zeekraal, Schorrenkruid, Schijnspurrie en Zeebies. Dit gedeelte wordt beweid met jongvee. Dankzij de aanzienlijke verschillen in biotoop in dit inlagencomplex is het aantal soorten dat er jaarlijks tot broeden komt relatief groot.

Zie verder: Zuidkust van Schouwen

Ligging: Deze inlagen bevinden zich ongeveer 500 meter ten zuidwesten van Westenschouwen. Het westelijke deel is te bereiken vanuit Westenschouwen via de Kampweg die uitkomt op een parkeerterrein dat in deze inlaag is aangelegd. Het oostelijk deel is te bereiken door vanuit Westenschouwen via de Westerseweg te rijden tot net voorbij het tunneltje onder de N57.

Toegang: Beide inlagen worden beheerd door Natuurmonumenten en zijn niet vrij toegankelijk. Het westelijke deel is goed te overzien vanaf de duintjes op de damaanzet en het oostelijk deel vanaf de inlaagdijk langs de Westerseweg.

Kenmerkende soorten: Vaste broedvogels zijn de volgende: Nijlgans, Bergeend, Wintertaling, Wilde Eend, Zomertaling, Slobeend, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Grutto, Tureluur, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, Koekoek, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Merel, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Graszanger, Braamsluiper, Grasmus, Tjiftjaf, Fitis, Ekster, Zwarte Kraai, Kneu en Rietgors. Niet jaarlijks broeden: Bontbekplevier, Strandplevier (tot 1996), Visdief en Kokmeeuw. Vooral het duindoorn-en wilgenstruweel in het zandige deel van de westelijke inlaag en de taluds van de damaanzet zijn tijdens de voor- en najaarstrek een tijdelijke verblijfplaats van doortrekkende zangvogels zoals: Barmsijs, Oeverpieper, Boompieper, Grauwe Gors, Geelgors, IJsgors, Ortolaan, Grote Gele Kwikstaart, Beflijster en diverse Phylloscopus- en Sylvia-soorten. Sinds 2002 worden op het nieuw ontstane duin bij de damaanzet door de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland najaarstrektellingen verricht. Natuurlijk zijn er vooral tijdens de najaarstrek roofvogels te verwachten; de meeste kans is er op Blauwe Kiekendief, Smelleken, Sperwer, Buizerd, soms Ruigpootbuizerd en Slechtvalk. De inlagen staan niet bekend als echte hoogwatervluchtplaats, toch zal er onder bepaalde omstandigheden -zij het in kleine aantallen- door steltlopers overtijd worden. Bijzondere waarnemingen: Sneeuwgans, Lachstern, Visarend, Griel en Kleine Trap (1996).

Tekst: Gijs van den Ende

Laatste wijziging beschrijving: 06-10-2009

gratis website tellers