vogelkijkgebied

Vlaamse Kreek (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Vlaamse Kreek (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het terrein, in beheer bij Staatsbosbeheer, bestaat uit een met riet omzoomde kreek met hollebollige weide en schraal grasland. Vanaf de Beerdijk is er een mooi overzicht over de kreek met vooraan een moerasbosje en een brede rietkraag en in de weide een slikkerige verlande plaat, waar veel vogels rusten of foerageren. De weide wordt begraasd door een 15-tal stuks jongvee en helemaal achterin bevindt zich een sterk verruigend onbegraasd stuk grasland met een kikkerput en een rietveld. Aan de noordwestzijde bevindt zich een brede watergang, die water afvoert op het gemaal Paal. Aan de noordzijde bevindt zich een smalle watergang met sluisje.

Ligging: Het gebied is gelegen nabij de buurtschap Zandberg in de gemeente Hulst. De kreek bevindt zich in de nabijheid van twee voormalige forten uit de 16e/17e eeuw, namelijk fort Zandberg en fort Stenen Beer en ligt omgeven door dijken in de Nieuw-Kieldrechtpolder. Bereikbaar via weg Hulst richting Graauw/Zandberg. In Zandberg de weg rechtdoor vervolgen tot de eerste weg rechts omhoog, waar u na een 200 meter aan de rechterzijde de Vlaamse kreek ziet liggen.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk (wel op excursiebasis via Staatsbosbeheer) maar redelijk goed te overzien vanaf de dijk. De weide met ganzen, eenden en steltlopers is te bekijken door op de parking een stukje langs de bomenrij te lopen tot de ingang van het weiland. De achterzijde van het reservaat is te bereiken via het deels onverharde doodlopende pad in de Nieuw-Kieldrechtpolder dat uitkomt bij een watergang. Gebruik van een telescoop is op alle kijkpunten aan te bevelen.

Kenmerkende soorten: Broedvogels van de kreek en watergang zijn onder andere Fuut, Grauwe gans, Slobeend, Krakeend, Bergeend, Bruine kiekendief (tot 3 paar), Blauwborst, Rietzanger, Snor, Sprinkhaanzanger, Waterral en Bosrietzanger. In de weide en omringende akkers en grasland broeden onder andere Kievitten en Scholeksters maar ook enkele Grutto’s en soms een enkele Tureluur. Verder zijn er ook nog Veldleeuweriken, Gele Kwikstaarten en soms Kwartel te horen of zien. Op de dijk en in de directe omgeving broeden Buizerd, Grote Bonte Specht en Groene Specht, maar ook Tjiftjaf, Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter, Steenuil en Ransuil. Met een beetje geluk tref je in het broedseizoen ook Zomertaling, Porseleinhoen, Watersnip, Roodborsttapuit, IJsvogel en Baardman en misschien wel een Roerdomp. Deze laatste vogel wordt tegenwoordig alleen in voorjaar, najaar en winter waargenomen. Als doortrekkers noem ik onder andere Oeverloper, Witgat, Bosruiter, Wintertaling, Grote Zaagbek, Kleine Plevier, Regenwulp, Bokje, Smelleken, maar ook Grote Zilverreiger, Purperreiger (in voorjaar) en Visarend (in voor- en najaar). Wintergasten onder andere: Kolganzen, Grauwe Ganzen, rietganzen en Waterpiepers. In de populierenrij langs de kreek noordzijde bevindt zich een slaapplaats van Aalscholvers tot meer dan 50 exemplaren.

Tekst: Huub Bun

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers