vogelkijkgebied

Veerse Kreken (Walcheren)

Kaart

Foto Veerse Kreken (Walcheren)

Beschrijving: De Veerse Kreken zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ontstaan door bombardementen van de geallieerden op de dijken om de bezetters te verdrijven. Sommige bronnen melden echter dat deze dijken door de Duitsers zélf zijn doorgestoken. Veere stond toen nog in directe verbinding met de Noordzee, en zo ontstonden door het getij stromingen die diepe geulen achterlieten op de plekken waar de dijken doorgebroken waren. Na de oorlog konden deze geulen maar moeilijk gedicht worden en liet men rond de overgebleven kreken zo’n 50 hectare loofbos aangeplanten voor een meer recreatieve bestemming. Tegenwoordig kenmerkt de vegetatie zich, naast loofbos, door zeebies en riet. Ook staan er soms knotwilgen langs de kreken.

Ligging: De noord- en oostkant van het krekengebied van Veere wordt afgeschermd door de Polredijk (N663), aan de westkant ligt de Landschuurweg, vanwaar men twee ingangen heeft voor het wandelpad langs de grote kreek. Via de Polredijk die Veere en Vrouwenpolder met elkaar verbind is er een afslag links naar de Kraaiennestweg waar een parkeerplaats de toegang verschaft naar beide andere kreekjes. Het gebied is vanuit Middelburg te bereiken door via de Veerseweg richting Veere te gaan. Na de eerste rotonde richting Vrouwenpolder aanhouden waarna je de Veerse Kreken vanzelf door een brug kruist. Op deze plek gaat de Kreekweg over in de Polredijk. Na een scherpe bocht naar links en zicht op de jachthaven Oostwatering kunt u linksaf slaan naar de Landschuurweg.

Toegang: Vanuit de Landschuurweg en Kraaiennestweg kunt u op diverse manieren het gebied betreden. Blijf echter wel op de wandelpaden.

Kenmerkende soorten: De bossen rondom de kreken zijn voor Walcheren een belangrijke broedplaats voor vogelsoorten als Boomkruiper, Wielewaal, Koekoek, Grote Bonte Specht en Groene Specht. De rietvegetatie langs de oever van de kreken herbergen broedvogels als Kleine Karekiet en Dodaars. Wintergasten als Topper, Kuifeend en Tafeleend gebruiken overdag de kreken als rustplaats na nachtelijke fourageertochten op het Veerse Meer. In de bomen langs de grote kreek rust in strenge winters af en toe een Ruigpootbuizerd en IJsvogels overwinteren in de vele inhammetjes die langs de kreken zijn ontstaan. Kleine Zilverreigers gebruiken de overhangende bomen te zien vanaf de Kreekweg als slaapplaats met maximaal 10 exemplaren. Bijzondere soorten: Een fraai waarneembare Cetti’s Zanger werd in mei 1994 in de kleine kreken gezien. De eerste Kleine Topper voor Nederland werd in de winter van 1994/95 gezien. In mei 1996 werd weer een nieuwe soort van Nederland waargenomen, namelijk een Stekelstaartgierzwaluw die werd gespot boven de Landschuurweg, enkele uren eerder was de vogel al opgemerkt in Middelburg. Ook bijzonder was dat er in midden jaren ‘90 gedurende enkele jaren een populatie van circa 15-20 Kwakken overwinterde, welke na een al te rigoreuze houtkap door Staatsbosbeheer met de grond gelijkgemaakt werd. .

Tekst: Tobi Koppejan

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers