vogelkijkgebied

Telpost De Nolle/Nolledijk (Walcheren)

Kaart

Foto Telpost De Nolle/Nolledijk (Walcheren)

Beschrijving: Breskens is een landelijk bekende plaats voor gestuwde voorjaarstrek. Het vinden van een vergelijkbare telpost in het najaar is wat moeilijker, maar de Nolledijk nabij Vlissingen is meestal een goede keuze. Trekkende zangvogels hebben de neiging het oversteken van grote watervlaktes te vermijden, waardoor stuwing optreedt langs de kust. Over het algemeen wordt de stroom trekvogels langs de Nederlandse kust omvangrijker hoe zuidelijker men komt. Grote stromen Vinken en Spreeuwen steken bij Westkapelle de Westerscheldemonding over, of wagen zelfs de oversteek naar Engeland. Op sommige dagen overtreffen de aantallen bij Westkapelle ruimschoots die van de Nolledijk, op andere dagen is De Nolle veruit superieur! Over het algemeen zijn dagen met windrichtingen tussen zuidwest en oost het meest gunstig voor het optreden van gestuwde trek. Met winden tussen noordwest en noordoost vliegen de vogels vaak hoog. Aan de andere kan zijn dit juist de dagen dat er zeer spectaculaire trek van lijsters kan optreden. Deze verlaten Noorwegen aan het begin van de avond, pikken hoog boven de Noordzee een noordelijke stroming op, en vallen de volgende ochtend massaal in langs de zuidwestkust van Walcheren. Hierbij neemt de intensiteit van de stroom sterk toe in de richting van Vlissingen.

Ligging: Er wordt gesproken over telpost De Nolledijk, omdat de eerste systematische tellingen inderdaad plaatsvonden op deze kale grasdijk. De laatste 10-15 jaar wordt echter meestal geteld vanaf een duintop op het smalste deel van de duinen, met een goed uitzicht op zee, over het binnenland en over de duinenrij in noordwestelijke richting.

Toegang: In feite is ieder punt met een goed uitzicht tussen Vlissingen en Zoutelande een potentieel geschikt telpunt. Er loopt een wandelpad over het grootste deel van de duinenrij, met hier en daar bankjes met uitzicht op het binnenland of op zee. In 2009 is de duinstrook tussen Vlissingen en Westduin sterk verbreed in het kader van het project Zwakke Schakels. In 2010 is een telpost met afdak en bankjes ingericht op de duinovergang "Vijgheter". Aan de voet van deze duinovergang is een grote parkeerplaats (betaald tussen 1 april en 31 oktober).

Kenmerkende soorten: De najaarstrek begint in feite al in het late voorjaar: in juni passeren al duizenden Spreeuwen, maar ook is er al beweging van Witgatjes en Zwarte Ruiters. Tussen half augustus en begin november is het – bij gunstige winden – eigenlijk altijd “goed”. Vooral lijsters en vinkachtigen laten zich goed stuwen langs duin en strand, tijdens invasies doen mezen dit ook. Voor Nederlandse begrippen worden veel Duinpiepers, Grote Piepers en Ortolanen gezien, Tijdens invasiejaren geldt dit ook voor Appelvink, Goudvink en Grote Barmsijs. Veldleeuweriken trekken breed in front over Walcheren, net als Lepelaars, Aalscholvers, ganzen en zwanen. Bij straffe oostenwinden kan gestuwde roofvogeltrek optreden, waarbij dagen met honderden Buizerds, meer dan 100 Sperwers en meerdere Rode Wouwen. In de loop der jaren is een scala aan bijzonderheden waargenomen. Om enkele krenten uit de pap te noemen: Zwarte Ibis, Steppekiekendief, Alpengierzwaluw, Roodstuitzwaluw en Roze Spreeuw.

Tekst: Peter Meininger

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 10-01-2012

gratis website tellers