vogelkijkgebied

Sophiapolder, Oostburg (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Sophiapolder, Oostburg (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het nieuwe natuurgebied De Sophiapolder is het resultaat van de natuurcompensatie in verband met de verdieping van de Westerschelde. Oorspronkelijke verbond de Passageule het Zwin in het westen met de Braakman in het oosten. Ook hier sloeg de verzanding toe en in 1786 werd bij Bakkersdam de geul afgesloten en vond een snellere verzanding plaats, waardoor er steeds meer inpoldering plaatsvond. Rond 1800 werd dit gebied voor bewezen diensten aan de in Franse dienst zijnde Generaal Van Damme geschonken. In 1807 was de Sophiapolder, circa 78 hectare, geheel ingepolderd. Het zomerverblijf van generaal Van Damme, het Paviljoen genaamd, zou op deze plaats hebben gestaan. De schuilhut herinnert hieraan. Door zandwinning is er een open landschap ontstaan met daarin de "kreek", dat zeer aantrekkelijk is voor diverse vogelsoorten. Het water is afgesloten van het Uitwateringskanaal aan de noordzijde en heeft een semi-natuurlijk peilbeheer. Het gebied is in drie delen te onderscheiden: Sophiapolder-West (fase 1) is in 2006 afgerond, Sophiapolder-Midden (fase 2) is sinds eind 2008 ingericht en voor Sophia-Oost (fase 3) is nog geen aanvangs- of einddatum bekend. In Sophiapolder-West ligt een eiland waarop veel vogels broeden. In Sophiapolder-Midden is het water dieper en is er een wand voor Oeverzwaluwen. In Sophiapolder-Oost zal overigens minder zand worden weggegraven, waardoor het meer geschikt zal zijn voor zeldzamer plantensoorten. Sophia-West en Sophia-Midden zijn in de topografische inventarisatieatlas nog geheel groen ingekleurd.

Ligging: De Sophiapolder ligt ten zuiden van Oostburg. Rijdend over de N253 van Oostburg richting Sluis neemt u op de rotonde voorbij Oostburg de linker- parallelweg. Na 2 kilometer slaat u linksaf en rijdt u de Isabelladijk op, met een bordes en parkeerstrook, die overgaat in de Sophiaweg. Komt u uit de richting Sluis of Aardenburg, neem dan voorbij Draaibrug de rechterparallelweg. Het is ook mogelijk via Bakkersdam de Sophiaweg op te rijden.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk. Vanaf de Isabelladijk en de Sophiaweg heeft u uitstekend uitzicht. Daar u in noordelijke richting kijkt geldt dit voor de gehele dag.

Kenmerkende soorten: Ganzen, eenden, steltlopers en wat kleine zangvogels in het riet van het Uitwateringskanaal. Broedvogels zijn onder andere Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visdief, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Kuifeend, Kluut, Geoorde Fuut, Kleine Plevier, Kievit en Grutto. Slaapplaats van Kleine Zwaan, Wulp en Regenwulp. Buizerd en Bruine Kiekendief zijn regelmatige gasten. Bijzondere waarnemingen van onder andere Lepelaar (in de zomer), Aalscholver (grote aantallen in de winter), Steltkluut, Terekruiter en Franklin’s Meeuw (april 2007).

Tekst: Herman van de Voorde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2012

gratis website tellers