vogelkijkgebied

Sint-Jacobspolder (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Sint-Jacobspolder (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Ten zuiden van Baarland, naast camping Scheldeoord, aan de binnenkant van de Westerschelde, is in 2007 door natuurontwikkeling een gebied ingericht van ongeveer 12 hectare voornamelijk als broedgebied voor kustbroedvogels en hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en eenden.

Ligging: Gelegen aan de Westerschelde binnendijks ten westen van camping Scheldeoord ten zuiden van Baarland.

Toegang: Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten en is niet vrij toegankelijk. Vanaf de zuidelijke weg onderlangs de zeedijk is het gebied prima te overzien.

Kenmerkende soorten: Direct na inrichting werd het gebied bevolkt door kustbroedvogels zoals Kleine Plevier, Strandplevier en Bontbekplevier. Daarnaast Kluut, Kokmeeuw en Zwartkopmeeuw. Andere broedvogelsoorten zijn Scholekster, Kievit, Tureluur, Graspieper en Bergeend. Verder in de winterperiode en op doortrek: Smient, Wintertaling, Bergeend, Kleine Zilverreiger en Lepelaar. Vermeldenswaardig zijn verder Grauwe Franjepoot, Krombekstrandloper en Kleine Strandloper.

Tekst: AndrĂ© Hannewijk (namens Vereniging Natuurmonumenten)

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 31-05-2012

gratis website tellers