vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen, Schelphoek buitendijks (Schouwen Duiveland)

Kaart

Foto Zuidkust van Schouwen, Schelphoek buitendijks (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: Dit gebied is ontstaan tijdens de stormramp van 1953. Het gat dat toen in de zeedijk was geslagen bleek niet te dichten en er werd landinwaards een ringdijk aangelegd waardoor 225 hectare landbouwgrond en de beroemde Heertjes Inlaag aan de zee werden prijsgegeven. Het achterliggende krekengebied werd door Staatsbosbeheer in de jaren 50 van de vorige eeuw ingericht als reservaatgebied en deels met loofbos beplant. In 1967 werd in het midden van het Gat van de Schelphoek, zoals het toen heette, ten behoeve van de Deltawerken een werkhaven aangelegd. Na de voltooiing van de stormvloedkering werd deze haven voor een groot deel opgeruimd. Een restant van een havendam werd omgevormd tot broedvogeleiland 'Het Heertje', waarop inmiddels een Visdief- en Dwergsternkolonie is gevestigd. In het westelijk deel werd een reliëfrijk duinlandschap aangelegd met twee duineilanden die door getijdengeulen worden omspoeld. Voor het oostelijk deel bestaan er plannen voor de aanleg van een schorrengebied. In de afgelopen 10 jaar heeft de vegetatie zich ontwikkeld en zijn de duintjes en eilanden begroeid met onder andere Helm en Duindoorn. In 2011 werd op de aan de Schelphoek grenzende oude vuilstortplaats een voor het publiek toegankelijk uitkijkpunt aangelegd. Hiervandaan heeft men een goed uitzicht op het aan de overzijde van de N59 gelegen Prunjegebied.

Zie verder: Zuidkust van Schouwen

Ligging: Het gebied ligt ten zuiden van Serooskerke (SD), bijna tegen dit dorp aan. Het is bereikbaar vanaf de N57 en N59 door bij de stoplichten op de Delingsdijk respectievelijk rechtsaf dan wel linksaf te slaan en de weg te volgen tot het parkeerterrein bij de trailerhelling. Vanaf het parkeerterrein begint een aangegeven wandelroute.

Toegang: Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vanaf de vrij toegankelijke wandelpaden goed te overzien.

Kenmerkende soorten: Jaarlijkse broedvogels van het buitengebied zijn onder andere Bergeend, Scholekster, Bontbekplevier, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief en Dwergstern. Incidenteel broeden er Eidereenden en in 2003 werd het eerste succesvolle broedgeval van een Grote Mantelmeeuw vastgesteld. In voor en najaar pleisteren in het water veel fuutachtigen en eenden. De droogvallende slikken bieden foerageergebied aan steltlopers. Op de duineilandjes zitten vaak overtijende steltlopers en altijd veel rustende en verendrogende Aalscholvers. In het najaar is de kans groot er een Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Smelleken of Velduil aan te treffen. Bijzondere waarnemingen: Rosse Franjepoot, Kleine Burgemeester, Grote Burgemeester, Parelduiker, Visarend en Ruigpootbuizerd.

Tekst: Gijs van den Ende

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 10-06-2012

gratis website tellers