vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen, Prunje (Schouwen Duiveland)

Kaart

Foto Zuidkust van Schouwen, Prunje (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: Tussen Serooskerke en Moriaanshoofd ligt het poelgebied 'De Prunje' dat, helaas, door de N59 gescheiden wordt in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Sinds mensenheugenis waren deze gronden door zoute kwel en slechte afwatering zeer nat. 's Winters stond het hele gebied soms maandenlang onder water. Het bijzondere is dat alleen hier, althans op Schouwen, zich over het op de oude zeeklei gevormde veen geen jonge zeeklei heeft afgezet. Het veen, dat dus aan de oppervlakte lag, werd al in de Middeleeuwen afgegraven. Dit resulteerde in een brak kleimoeras waar alleen 's zomers vee geweid kon worden. De afwatering werd na het in gebruik nemen van het stoomgemaal 'Schouwen' in 1877 wel verbeterd maar zelfs na de herverkaveling van 1953 was het gebied alleen maar geschikt voor extensieve beweiding. In het kader van Plan Tureluur werd dit in totaal 350 hectare grote gebied omgevormd tot een zout-brak oermoeras. Door het aanbrengen van reliëf en het opengraven van oude kreeklopen ontstond een terrein met overgangen van zout naar zoet en van nat naar droog. In 2000 werd het noordelijk deel, tussen Slikweg, Delingsdijk en de N59, ingericht. Van het zuidelijke deel, tussen Hoosjesweg, inlaagdijken, de N59 en de Boogerdweg werd in 2002 het oostelijke gedeelte ingericht en in 2006 het westelijk deel. Inmiddels heeft de zouttolerante vegetatie in het gebied zich goed ontwikkeld: Zeekraal, Schorrenkruid, Stomp kweldergras, Gerande- en Zilte schijnspurrie, Zilte rus, Zeebies, Zeegerst en Zeeweegbree worden er veelvuldig aangetroffen. Van 15 juni tot 1 november wordt het hele gebied begraasd door runderen.

Zie verder: Zuidkust van Schouwen

Toegang: De Prunje wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is niet vrij toegankelijk. Vanaf de Delingsdijk, het uitkijkpunt op de oude vuilstort (Prunjehil) bij de Schelphoek, de omliggende wegen en vanaf de 'Baak' in het oostelijk deel heeft men een goed uitzicht over het gebied.

Kenmerkende soorten: Vanaf 2000 verricht de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland jaarlijks broedvogelinventarisaties in een tweetal proefvlakken, één in het noordelijke en één in het zuidelijke gedeelte. Tot nu toe werden de volgende soorten als broedvogel vastgesteld: Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Wintertaling, Zomertaling, Wilde Eend, Slobeend, Kuifeend, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, Kievit, Grutto, Tureluur, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Visdief, Dwergstern, Houtduif, Koekoek, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Kneu en Rietgors. Buiten de proefvlakken werden nog broedgevallen vastgesteld van Steltkluut, Kleine Plevier en Noordse Stern. In voor- en najaar fungeren de nattere delen van het gebied als hoogwatervluchtplaats en binnendijks foerageergebied voor de volgende soorten: Scholekster, Zilverplevier, strandlopers, ruiters, Wulp en Rosse Grutto. In de kreken verblijven dan flinke aantallen Wilde Eend, Slobeend, Bergeend, Wintertaling, Smient en Pijlstaart. In het grasland pleisteren grote groepen Goudplevieren en Kemphanen en ook Watersnippen zijn er dan talrijk. De Prunje vervult ook een belangrijke functie als opvanggebied voor ganzen. Het jaar rond verblijven er veel Grauwe Ganzen, Brandganzen en Nijlganzen. Vanaf 2004 broeden er ook steeds meer Brandganzen. 's Winters komen er duizenden Brand- en Rotganzen en incidenteel groepen Riet- en Kolganzen foerageren. Andere wintergasten zijn Slechtvalk, Blauwe Kiekendief en Smelleken. De lijst van bijzondere waarnemingen is inmiddels indrukwekkend: 2000: Grauwe Franjepoot. 2001: Grote Grijze Snip, Morinelplevier, Blonde Ruiter, Griel, Waterrietzanger. 2002: Koereiger, Visarend, Steppenkievit, Gestreepte Strandloper, Siberische Strandloper, Witwangstern, Amerikaanse Wintertaling, Grauwe Klauwier. 2003: Blonde Ruiter, Gestreepte Strandloper. 2004: Grauwe Franjepoot, Dwerggans, Witbuikrotgans, Breedbekstrandloper. 2005: Duinpieper, Kleine Geelpootruiter, Steltkluut. 2006: Zwartbuikrotgans, Taigarietgans, Toendraslechtvalk, Graszanger. 2007: Morinelplevier, Cetti's Zanger, Gestreepte Strandloper, Poelruiter, Rosse Franjepoot, Grote Pieper. 2008: Amerikaanse Goudplevier. 2009: Ross' Gans, Sneeuwgans. 2010: Grote Grijze Snip, Siberische Strandloper. 2011: Amerikaanse Wintertaling, Griel.

Tekst: Gijs van den Ende

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 25-05-2012

gratis website tellers