vogelkijkgebied

Oude Veerseweggebied (Walcheren)

Kaart

Foto Oude Veerseweggebied (Walcheren)

Beschrijving: Het Oude Veerseweggebied is een akkerweidegebied op de zogenaamde poelgronden. Tot voor kort bestond het gebied vooral uit verdroogd cultuurgrasland en bouwland, doorsneden met slootjes. In het zuidelijk deel bevinden zich enkele nattere weidegebieden die in het beheer zijn van Stichting Het Zeeuwse Landschap. In het kader van natuurontwikkeling is een groot deel van het gebied vanaf 2005 omgevormd tot reliëfrijk, weidegebied met een mozaïek van droog en nat grasland met hier en daar poelen. De vele ondiepe greppels en slootjes verdelen het gebied in onregelmatige, kleine kavels. Sloten en vaarten zijn recent voorzien van natuurvriendelijke glooiende oevers. De lagere delen van het grasland kunnen in de winterperiode maandenlang blank staan. Het grootste deel van het gebied bestaat uit bloemrijk grasland, met op de natste (zoete) delen overstromingsgrasland. In de lage graslanden langs het Kanaal komt in brakke laagten zoutminnende vegetatie voor.

Ligging: Het gebied wordt aan de zuidoostzijde begrensd door het Kanaal door Walcheren en aan de noordwestzijde door de Veerseweg van Middelburg naar Veere. De infrastructuur en bebouwing in het gebied zijn beperkt. Het gebied is als volgt te bereiken: volg vanaf de A58 de borden Nieuw- en Sint Joosland en volg de weg naar Middelburg. Steek het Kanaal van Walcheren over bij de stationsbrug en volg de borden 'Veere'. U komt vanzelf op de Veerseweg terecht. Buiten de bebouwde kom van Middelburg neemt u vervolgens de eerste afslag rechts. U rijdt dan het gebied in. In de toekomst zal het gebied makkelijker te bereiken zijn door de aanleg van de N57, die het gebied in het uiterste zuiden zal kruisen. Komend vanaf Noord-Beveland rijdt u richting Middelburg. Bij de stoplichten ter hoogte van Serooskerke volgt u de borden 'Veere' en vervolgens weer de borden 'Middelburg'. U komt dan op de Veerseweg. Na de rotonde neemt u de eerst afslag links.

Toegang: Het gebied is goed te overzien vanaf de openbare weg. Akkers, weilanden en natuurgebieden zijn niet toegankelijk. De Kanaaldijk is wel toegankelijk voor voetgangers en vanaf deze dijk heeft u goed zicht op het kanaal enerzijds en de weidegebieden anderzijds. In principe is het mogelijk om de gehele dijk af te lopen van Middelburg naar Veere.

Kenmerkende soorten: Als broedgebied is het gebied vooral van belang voor de diverse soorten weidevogels waaronder Kievit, Scholekster en Graspieper. Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik komen hier ook nog voor, maar de aantallen van deze soorten zijn de laatste decennia sterk afgenomen. In het winterhalfjaar en de trektijd bevinden zich in het gebied vaak grote aantallen ganzen en eenden, vooral Kolganzen en Smienten en Wintertalingen. In de poelen, sloten en plasjes bevinden zich vaak tientallen steltlopers zoals Watersnippen, Groenpootruiters en Witgatjes. In de weilanden en op de akkers foerageren vaak grote groepen Wulpen, Kieviten en Goudplevieren. Regelmatig worden zeldzame soorten waargenomen, de laatste twee decennia onder andere Roodhalsgans, Dwerggans, Zwarte Rotgans, Buidelmees, Grote Pieper, Kleinste Jager, Koereiger en Gestreepte Strandloper.

Tekst: Jaco Walhout

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers