vogelkijkgebied

Oranjezon (Walcheren)

Kaart

Foto Oranjezon (Walcheren)

Beschrijving: Oranjezon is een duingebied van ongeveer 400 hectare groot en behoort tot de Manteling van Walcheren. Dit gebied werd in 1988 aangewezen als natuurmonument in het kader van de natuurbeschermingswet. Het duingebied behoort tot de jonge duinen welke zijn gevormd tussen 1200 en 1700. Het gebied is gebruikt als drinkwatervoorziening voor de gemeente Middelburg vanaf 1892. Sedert 1995 wordt er geen drinkwater meer aan het gebied ontrokken en fungeert het gebied als noodwaterwingebied. Door de functie waterwingebied heeft Oranjezon een karakteristiek landschap gekregen. Het beste is dat nog terug te zien in de winkanalen. Deze kanalen zijn de voornaamste zoetwaterpartijen in de duinen en herbergen dan ook bijzondere flora en fauna. Een ander opvallend deel van het gebied is het naaldbos. Dit is het grootste naaldbos van Walcheren en is in de jaren twintig aangelegd om het dichtstuiven van de winkanalen te voorkomen. De laatste jaren is een groot deel van dit bos, bestaande uit Oostenrijkse Den, gekapt en omgevormd tot natte duinvalleien. Verder bestaat het grootste gedeelte van het gebied uit open duin met veel struweel. Het zuidelijkste deel van dit duin, het middenduin, is voornamelijk begroeid met loofbomen als Berk, Vogelkers en Meidoorn. Het noordelijk deel hiervan tegen de kuststrook is begroeid met Duindoorn en Braam. In het oostelijk deel en recentelijk ook in Doorndal liggen twee grote natte duinvalleien. Deze valleien worden gekenmerkt door grasachtige vegetatie en natte moerasachtige stukjes met zegge en Watermunt. In de toekomst zullen meer van deze gebieden en ook stuifzandgebieden worden gerealiseerd door het kappen van het naaldbos. Recentelijk is er ook een uitkijktoren geplaatst in het naaldbos ten zuiden van het infiltratiekanaal. Vanuit deze toren is een groot deel van de duinen en het naaldbos te bekijken. De toren bevindt zich op een kleine 10 minuten wandelen vanaf de hoofdingang.

Ligging: Het waterwingebied Oranjezon bestrijkt een groot gedeelte van de noordelijk duinstrook van Walcheren. Aan de westkant wordt het gebied begrensd door de strandovergang aan de Duinweg in Oostkapelle en aan de oostkant door camping De Zandput te Vrouwenpolder. De noordelijk begrenzing vormt overal het strand en de zee en de zuidelijke begrenzing bestaat uit de aangrenzende gebieden het Oranjebosch en de Beekhoekspolder.

Toegang: Het gebied valt onder het beheer van Stichting Het Zeeuwse Landschap en is beperkt toegankelijk. Voor leden van de stichting is de toegang gratis en anders zijn er voor 1 Euro dagkaarten te verkrijgen aan de kaartjesautomaat bij de hoofdingang. Deze is gelegen aan de Koningin Emmaweg bij het pompstation. Overigens geldt voor iedereen dat het gebied alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang en op de aangegeven paden toegankelijk is. De eendenkooi in het uiterste westen van het gebied staat onder toezicht van Staatsbosbeheer en is niet vrij toegankelijk.

Kenmerkende soorten: Duingebied Oranjezon is bekend om tal van soorten die elders in Zeeland niet of nauwelijks tot broeden komen. Hiervan zijn Boompieper, Boomleeuwerik, Houtsnip, Zwarte Mees en Goudvink de bekendste. Boompieper en Boomleeuwerik komen vooral voor in het middenduin waar ook Fitis, Nachtegaal, Winterkoning en Tjiftjaf algemene broedvogels zijn. De Groene Specht, Goudvink en Staartmees komen hier ook voor, zij het in minder grote aantallen. Het naaldbos wordt gekenmerkt door soorten als de Goudhaan, Boomkruiper, Grote Bonte Specht en Vink. Ook heeft de Havik hier sinds een aantal jaren vaste grond onder zijn voeten gevonden. In en om de waterpartijen komen Dodaarzen, Meerkoeten, Kuifeenden, Grauwe Ganzen en zo nu en dan de Waterral tot broeden. Het duin ten zuiden van de kuststrook wordt bewoond door soorten die van ruigte houden. Talrijke broedvogels hier zijn Heggemus, Grasmus, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger en Kneu. Ook komen hier Graspieper en Roodborsttapuit tot broeden. Twee kenmerkende soorten van de overgangsgebieden zijn de Gekraagde Roodstaart en Zomertortel. Buitenom de broedvogels is Oranjezon ook erg belangrijk voor trekvogels. Met name Koperwiek, Kramsvogel en Spreeuw maken dankbaar gebruik van de grote hoeveelheid Duindoorn in het najaar. In het winterhalfjaar wordt het gebied bezocht door meerdere Blauwe Kiekendieven en Houtsnippen. Van de doortrekkers zijn de Beflijsters in het voorjaar en de Wespendieven in het najaar wel het vermelden waard. Door de grote verscheidenheid aan biotopen en de ligging is het gebied een goede plek voor dwaalgasten. Nadelig is de uitgestrektheid van het duin en de vaak korte verblijfsduur van de vogels. Een aantal goed soorten van de afgelopen jaren waren Vale Lijster, Griel, Bijeneter, Hop, Roodmus, Westelijke Bergfluiter en Grote Kruisbek.

Tekst: Marcel Klootwijk

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 10-01-2012

gratis website tellers