vogelkijkgebied

Oosterschenge (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Oosterschenge (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Restant van de vroegere getijdengeul tussen de voormalige oudlandgebieden van Goes en Wolphaartsdijk. Rietvelden, graslanden, water en moerassen maken het tot een interessant vogelgebied. Vanaf de aan de zuidzijde gelegen Oude Zeedijk is het gebied goed te overzien.

Ligging: Het gebied loopt vanaf het Goese Kanaal aan de oostzijde tot aan de weg van ’s-Heer Hendrikskinderen naar Wolphaartsdijk aan de westzijde. Aan de zuidzijde wordt het begrensd door de Oude Zeedijk, de uit de 14e eeuw afkomstige dijk rond het voormalige oudlandgebied.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk. Het beheer is in handen van Natuurmonumenten en Maatschap de Wilhelminapolder. Zoals reeds vermeld is het meest interessante westelijke deel goed vanaf de dijk te overzien.

Kenmerkende soorten: Onder meer Bruine Kiekendief en Buizerd zijn broedvogel. De Roerdomp wordt af en toe gehoord. Regelmatig worden er Lepelaars en Kleine Zilverreigers gezien, ook groepen Grutto’s. De Blauwborst ontbreekt niet, evenals de Slobeend en Zomertaling. 's Winters zijn vaak Nonnetjes aanwezig en veel Wintertalingen en Smienten. Ook overwinteren Blauwe- en Bruine Kiekendief. Vanaf de slingerbocht in het grindpad kun je rond de schemering verscheidene Bruine- en Blauwe Kiekendieven zien komen slapen. De weilanden langs het water worden veelvuldig bezocht door foeragerende Kolganzen.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 31-05-2012

gratis website tellers