vogelkijkgebied

Ooster-Nieuwlandpolder en inlaag Noordpoel (Walcheren)

Kaart

Foto Ooster-Nieuwlandpolder en inlaag Noordpoel (Walcheren)

Beschrijving: In het Natuurgebiedsplan Zeeland 2005 is een ongeveer 8,5 hectare groot gebied ten noordoosten van Vrouwenpolder begrensd als nieuwe natuur. De inlaag met een oppervlakte van circa 2,1 hectare is sinds 2004 in eigendom van Staatsbosbeheer. De dijk in het plangebied is beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet en is in eigendom van Waterschap Zeeuwse Eilanden. Met het waterschap is overeengekomen dat de dijk bij het natuurontwikkelingsgebied kan worden getrokken en beheerd kan worden. De inlaag Noordpoel ligt achter deze dijk en is aangelegd in 1774. De inlaag werd van 1959 tot 1961 gebruikt als bouwdok voor het maken van zeven doorlaatcaissons voor de afsluiting van het Veerse Gat. De overige circa 4,9 hectare ten westen van de inlaagdijk is in 2005 vrij gekomen voor natuurontwikkeling. Na de inrichting is het gehele gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Naast (oostelijk) deze gebieden ligt De Caisson, een gebied met een open verbinding naar het Veerse Meer.

Ligging: De Ooster-Nieuwlandpolder en de daarachter gelegen inlaag Noordpoel en De Caisson zijn gelegen in het noordoosten van Walcheren tussen het Veerse Meer en de Polredijk, de doorgaande weg tussen Veere en Vrouwenpolder.

Toegang: De gebieden zijn vanwege de kwetsbare vegetatie en het belang als (weide)vogelbroedgebied niet toegankelijk. De Ooster-Nieuwlandpolder en De Caisson zijn goed te overzien vanaf de Polredijk. De dijk achter het gebied is wel toegankelijk en geeft een goed uitzicht op de daarvoor gelegen inlaag Noordpoel. Vanaf Veere komende is het mogelijk om aan het begin van het gebied door middel van een opstapje over een ijzeren hek te klimmen en naar de dijk te lopen. Ook is er halverwege het gebied een hek waar het mogelijk is om door een weiland naar de dijk te lopen.

Kenmerkende soorten: Naast de verschillende soorten weidevogels zoals Kievit, Scholekster, Kluut en Tureluur verblijven er in de plassen vooral in de winter verschillende soorten ganzen en eenden. Ook steltlopers zijn regelmatig aanwezig. Meeuwen gebruiken het gebied om te rusten. In De Caisson broeden naast Bruine Kiekendieven ook meerdere soorten zangvogels en ook zijn er regelmatig Kleine Zilverreigers te zien.

Tekst: Frits Roest

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 26-08-2009

gratis website tellers