vogelkijkgebied

Middelplaten (Veerse Meer)

Kaart

Foto Middelplaten (Veerse Meer)

Beschrijving: Voormalig platengebied in het Veerse Meer waarbij na de aanleg van de Veerse Dam en de Zandkreekdam en het wegvallen van het getijdesysteem de schorren werden ingericht als akkerbouwpercelen en de platen een natuur dan wel recreatieve bestemming kregen. De op de grens van akkerbouw- en natuurgebied aangelegde Muidenweg is te beschouwen als één van Zeelands mooiste ‘vogelboulevards’. Door de zuidelijke ligging van de weg zijn de met grazige vegetaties begroeide platen, geulen en het spontaan met bomen begroeide oostelijk gelegen eiland zeer goed te overzien. Omdat in het najaar het waterpeil nog steeds wordt verlaagd, in afwachting van een meer vast peil, komen meerdere slikplaten voor. Tijdens hoogwater in de nabij gelegen Oosterschelde wijken veel steltlopers uit naar de Middelplaten en fungeert het gebied als hoogwatervluchtplaats.

Ligging: Komend vanaf Wolphaartsdijk volgt men de borden naar het Veerse Meer. Na het dagrecreatiegebied Schelphoek komt men op de Muidenweg. 500 meter voorbij de aanvang van het westelijk gelegen bos kan men via een éénrichtingverkeersweg op het dagrecreatiegebied De Piet komen waarvandaan men ook een goed zicht op het water heeft.

Toegang: De Middelplaten mogen niet worden betreden. Natuurmonumenten, beheerder van het gebied, verzorgt enkele keren per jaar een excursie. Vanaf de zuidelijk gelegen Muidenweg is het gebied goed te overzien.

Kenmerkende soorten: De Middelplaten is een belangrijk broedgebied voor soorten als Kievit, Tureluur en Kluut. Sinds kort neemt het aantal broedende Brandganzen, Nijlganzen en Grauwe Ganzen fors toe. Daarnaast broedkolonies van Visdief, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Ook de Bruine Kiekendief ontbreekt niet. Op het met bomen begroeide eilanden broeden enkele honderden Aalscholvers en zijn ook broedende Lepelaars aanwezig. Ook af en toe Kleine Zilverreiger. Een broedend Havikenpaar gebruikt de omgeving als jachtterrein. Het broeden van Middelste Zaagbek en Grote Mantelmeeuw in het gebied is uniek. Het gehele jaar, maar met name in de trektijd, worden steltlopers als Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Rosse Grutto en overwinterende IJslandse Grutto’s aangetroffen. Ook groepen van duizenden Goudplevieren met soms Morinelplevier, Amerikaanse- of Aziatische Goudplevier er tussen. Tevens Zilverplevieren, Bonte Strandlopers en af en toe een zeldzame soort als Grote Grijze Snip en Blonde Ruiter. Veel eendachtigen met ’s winters honderden Middelste Zaagbekken en Brilduikers. Tevens veel Pijlstaarten, Slobeenden, Wintertalingen. Daarnaast Bergeenden en Rotganzen. Van de roofvogels ontbreekt de Slechtvalk zelden. Soms Velduil, Visarend en Zeearend.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 07-03-2009

gratis website tellers