vogelkijkgebied

Margarethapolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Margarethapolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het Natuurgebied Margarethapolder in nog zeer jong, het is ontwikkeld in 2006. De Margarethapolder is bedijkt in 1742. Daarbij werden verschillende kreken ingedamd. Na de inpoldering is de polder nog meerdere malen onder water komen te staan. De Fransen hadden hier in 1807 nog een geschutsbatterij om de controle te hebben over de scheepvaart over “de Honte” (Westerschelde). Napoleon had hier ook een marinehaven gepland, maar dat is er nooit van gekomen. De drinkwaterputten die men daar toen voor heeft aangelegd zijn nog steeds, ook in het huidige natuurgebied, aanwezig. De laatste inundatie van de polder vond plaats tijdens de stormvloed in januari 1808 en was eigenlijk een gevolg van een menselijke fout doordat een sluisje in een scheidingsdijk open was blijven staan. Rond 1970, bij de grootschalige dijkverzwaring en ruilverkaveling is de inlaagdijk grotendeels afgegraven en werden delen van de Margarethapolder opgehoogd, waarbij sommige kreken werden uitgebaggerd en anderen werden gedempt. In het kader van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde is van de polder 80 hectare aangewezen om ingericht te worden als natuurontwikkelingsgebied. In de loop van 2006 zijn de werkzaamheden, zoals afgraven van de bovenlaag, verwijderen van bomen en uitgraven en vergroten van kreken volledig afgerond en is het beheer van het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het is de bedoeling dat in delen van het gebied runderen worden ingezet voor extensieve begrazing. Het gebied bestaat uit grote en kleine (brak)waterpartijen, Waterriet en biezen, Bloemrijk rietland en biezen en Grote-zeggemoeras, Glanshaverhooiland, Kamgrasweide evenals bloemrijk weidevogelgrasland, Kamgras en Kattedoorn.

Ligging: Het gebied ligt direct ten oosten van Terneuzen (richting Griete), vlak achter de Westerscheldedijk en is daardoor eenvoudig te vinden.

Toegang: Er loopt een padje aan de zeedijkkant van het gebied nabij het kijkscherm. Verder is het gebied niet vrij toegankelijk, maar dat is in dit geval geen enkel bezwaar omdat het gebied ook vanboven op de zeedijk, waar ook een telpost is ingericht, bijzonder goed is te overzien. De telpost heeft ook bankjes en u zit er heerlijk uit de wind. Er is ook een kijkscherm waar u vlakbij uw auto kunt parkeren of uw fietsen kunt plaatsen. Vanachter dit kijkscherm kunt u de vogels goed observeren en met een kijker of telescoop kunt u zelf details waarnemen.

Kenmerkende soorten: Afhankelijk van het jaargetijde kunt u hier onder anderen waarnemen: Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Bontbekplevier, Bonte strandloper, Bruine Kiekendief, Buizerd, Canadese Gans, Dodaars, Fuut, Fazant, Geoorde Fuut, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grutto, Kemphaan, Kievit, Kleine Plevier, Kleine Karekiet, Kleine Zilverreiger, Kluut, Kokmeeuw, Kolgans, Kuifeend, Meerkoet, Nijlgans, Rietzanger, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Strandplevier, Tureluur, Veldleeuwerik, Visdief, Waterhoen, Watersnip, Wilde eend, Wintertaling, Wulp, IJsvogel. Doelsoorten zijn onder andere Baardman, Lepelaar, Patrijs, Porseleinhoen, Roerdomp, Roodborsttapuit, Snor, Sprinkhaanzanger en Waterral.

Tekst: Cor Sol

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 10-01-2012

gratis website tellers