links

E-mail | Gebieden | Onderzoek | Persoonlijke sites | Vogelwerkgroepen | Waarnemingen

Broedvogelinventarisaties gemeente Terneuzen - Informatie over de door de gemeente Terneuzen in het kader van het Stadsvogelproject uitgevoerde activiteiten in de periode 2007–2009.

De Steenuil in Zeeland - Deze website geeft een overzicht van het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de verspreiding van de Steenuil in de provincie Zeeland.

Delta - Rapporten projecten biologische monitoring - Website Delta Milieu en Delta ProjectManagement Vlissingen. Hier zijn een groot aantal rapportages over watervogels en kustbroedvogels als PDF bestand te downloaden.

Delta vogelatlas - Atlas van vogelconcentraties en vogelbewegingen in het Deltagebied.

Grote meeuwen in de Delta - Weblog van Roland-Jan Buijs over populatie- en broedbiologisch onderzoek naar meeuwen door kleurringen aan tibia in Zuidwest Nederland.

Provincie Zeeland - Vogelonderzoek - Informatie over onder andere het Akker- en Weidevogelmeetnet en de broedvogelinventarisatie 1983-1991.

SOVON - Website van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Met onder andere informatie over de verschillende regionale projecten en de provinciale nieuwsbrieven.

Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost - De Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost onderzoekt de verspreiding en het broedsucces van de roofvogels in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard.

Werkgroep Roofvogels Zeeland - De website van de Werkgroep Roofvogels Zeeland (WRZ) met veel informatie en foto's over roofvogels zoals de Bruine Kiekendief en het onderzoek naar roofvogels in Zeeland.

gratis website tellers