vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen, Koudekerkse Inlaag (Schouwen Duiveland)

Kaart

Foto Zuidkust van Schouwen, Koudekerkse Inlaag (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: Deze inlaag is in 1654 ontstaan door de aanleg van de inlaagdijk en is circa 60 hectare groot. De karakteristieke Plompe Toren die op de zeedijk staat is de kerktoren van het dorp Koudekerke dat omstreeks 1583 in zee verdween. De inlaag wordt doorsneden door de Koudekerkseweg en bestaat daardoor uit een oostelijk en een westelijk gedeelte. Deze inlaag kent nogal wat hoogteverschillen en daardoor zoet-zout gradiënten met een daaraan aangepaste vegetatie. Grote delen bestaan uit grasland, de nattere delen hebben zoutvegetaties met onder meer Zilte Schijnspurrie, Schorrenkruid, Zeekraal, Zeebies en Zulte. Er zijn een aantal grote en kleinere poelen. In de uiterste oosthoek van de inlaag is een rietveld dat op laagveen groeit. De inlaag wordt extensief begraasd door runderen. In vergelijking met de andere inlagen langs de zuidkust van Schouwen treffen we hier de grootste soortenrijkdom wat betreft de broedvogelpopulatie aan.

Zie verder: Zuidkust van Schouwen

Ligging: De inlaag ligt ongeveer 2 kilometer ten zuidoosten van Burg-Haamstede en is te bereiken vanaf de N57 afslag Burghsluis. Vanuit Burghsluis in oostelijke richting over de zeedijk richting Plompe Toren. Daar is parkeergelegenheid.

Toegang: De inlaag wordt beheerd door Natuurmonumenten en is niet vrij toegankelijk. Het gebied is goed te overzien vanaf de voor publiek geopende Plompe Toren, de zeedijk en vanaf de Koudekerkseweg.

Kenmerkende soorten: Er wordt in deze inlaag jaarlijks gebroed door de volgende soorten: Bergeend, Wintertaling, Wilde Eend, Slobeend, Kuifeend, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Grutto, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Holenduif, Koekoek, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Blauwborst, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Grasmus, Zwarte Kraai, Ringmus, Kneu en Rietgors. Niet jaarlijks: Bruine Kiekendief, Noordse Stern en Bontbekplevier. Tijdens hoogwater is de inlaag een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor de volgende steltlopersoorten: Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Bonte Strandloper, Wulp, Rosse Grutto, Groenpootruiter, Tureluur, Zwarte Ruiter en Steenloper. Tijdens de trek ook Regenwulp en strandlopersoorten. In het najaar en 's winters pleisteren er groepen Rotganzen en grondeleenden zoals Smient, Wilde Eend, Slobeend, Pijlstaart en Wintertaling. In deze periode zijn er altijd wel Buizerds in het gebied en er is kans op Ruigpootbuizerd, Smelleken en Slechtvalk. In het voorjaar zijn er vaak foeragerende Lepelaars. Bijzondere waarnemingen: Rode Wouw, Zwarte Wouw, Purperreiger, Morinelplevier en Visarend.

Tekst: Gijs van den Ende

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 30-04-2010

gratis website tellers