vogelkijkgebied

Kop van Ossenisse (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Beschrijving: Het terrein bestaat uit een binnendijks gelegen, ingepolderd schor (tussen de 10 en 20 hectare) en een buitendijks gelegen schor in ontwikkeling met slikken en een hoogwatervluchtplaats. Het binnendijks gelegen terrein is in 2005 opnieuw ingericht en wordt begraasd met runderen. Dit terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Ligging: Het gebied is gelegen in de kop van Ossenisse langs de Westerschelde. Het is te bereiken door vanuit Perkpolder de zeedijk te volgen in westelijke richting of door vanuit de Terneuzen de zeedijk te volgen richting het oosten.

Toegang: Het binnendijkse gebied is niet toegankelijk maar is zeer goed te overzien vanaf de dijk of vanuit de auto vanaf de weg. Het buitendijkse gebied is toegankelijk vanaf de dijk. Men mag hier niet fietsen maar doet dit wel, bij hoog water worden de vogels dan vestoord. In het westelijk deel kun je met de auto makkelijk de zeedijk op- en afrijden. Je hebt dan goed overzicht over de Westerschelde maar niet op de oostelijk gelegen strekdam die als hoogwatervluchtplaats fungeert.

Kenmerkende soorten: Binnendijks broeden weidevogels, onder andere Tureluur, Bergeend, Patrijs, Roodborsttapuit en Kluut. In het verleden broedde hier ook jaarlijks de Grauwe Gors. Bij hoog water komen veel steltlopers en eenden rondom de plasje rusten en foerageren. Afhankelijk van het seizoen gaat het hierbij om Wulp, Regenwulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Rosse Grutto, Goudplevier, Kleine Zilverreiger en Lepelaar. Soms verblijft er een Velduil in het gebied. Langs de Westerscheldedijk wordt vaak gebroed door enkele paartjes Strandplevieren. De hierboven genoemde soorten foerageren meestal op het buitendijks gelegen slik of op de verderop gelegen zandplaten. Drieteenstrandlopers, Bonte Strandlopers, Zilverplevieren en Steenlopers verblijven bij hoogwater vaak op de meest oostelijke strekdam (indien hier geen vissers of hondenuitlaters zijn). Soms zitten hier ook Sneeuwgorzen of Fraters. Let ook goed op zeehonden.

Tekst: Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers