vogelkijkgebied

Kapelse- en Yerseke Moer (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Tussen Kapelle en Yerseke bevindt zich het voormalige oudlandgebied dat door de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland in de 19e eeuw in twee delen uiteen viel. Het laag gelegen gebied heeft een zilt karakter en wordt gekarakteriseerd door zeer kleinschalige ongelijkvormige percelering. Door de vroegere zoutwinning (moernering) zijn de percelen niet egaal (hollebollig). Tijdens de ruilverkavelingen eind 20e eeuw zijn grote delen van het gebied gespaard gebleven waardoor het voor Zeeland meest uitgestrekte oudlandgebied hier nog te "bewonderen" valt. Over oude kreekruggen lopen slingerende weggetjes en wegelingen. Het graslandgebied wordt grotendeels beweid.

Ligging: Het gebied bevindt zich aan weerszijden van het Kanaal door Zuid-Bevelanden is gelegen ten zuiden van de weg van Kapelle naar Yerseke. Door het gebied lopen een aantal landbouwontsluitingswegen evenals de weg langs de oostzijde van het kanaal. Aan de westzijde van het kanaal bevindt zich een fietspad. Door de aanwezige dijk is dit pad goed afgeschermd van de Kapelse Moer.

Toegang: Het gebied is gesloten voor het publiek. Het Zeeuwse Landschap, de beheerder van de Yerseke Moer, houdt excursies en biedt wandelaars na het broedseizoen en voor de komst van de ganzen de mogelijkheid een wandelroute in het westelijke deel het gebied te bezoeken. Omdat er veel ontsluitingswegen door het gebied lopen is het goed te overzien.

Kenmerkende soorten: De belangrijkste betekenis voor vogels biedt het gebied van oudsher als fourageergebied voor de Kolgans. In toenemende mate, de laatste jaren zelfs meer dan Kolganzen, tref je de Brandgans aan. Daarnaast ook Rotganzen. Zoals vaak tussen grote groepen ganzen zit er af en toe ook een Roodhalsgans, Dwerggans, Witbuikrotgans of Zwarte Rotgans. Langs de watergangen 's winters ook veel Smienten. Als broedgebied is het belangrijk voor Grutto’s en in toenemende mate ook voor Veldleeuwerik en Patrijs. De Kluut en Tureluur ontbreken niet, evenals Graspieper en Gele Kwikstaart. Andere soorten die gezien kunnen worden zijn onder andere Kleine Zilverreiger en soms Steltkluut. In de sloten foerageren Lepelaars.

Deelgebieden: Kapelse MoerYerseke Moer

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving: 31-05-2012

gratis website tellers