vogelkijkgebied

Inlagen Noord-Beveland (Noord-Beveland)

Beschrijving: Aan de noordzijde van het eiland Noord-Beveland bevinden zich diverse inlagen met gaande van oost naar west de namen Wanteskuup, Oesterput, 's-Gravenhoek, Vlietepolder, Keihoogte, Thoornpolder en Anna-Frisopolder. Iedere inlaag heeft zijn eigen karakter, soms laag gelegen zilt grasland, soms vooral water en zelfs veel rietland zoals in de Vlietepolder. Al deze inlagen zijn ontstaan omdat men door dijkval langs de Oosterschelde een doorbraak vreesde. Binnendijks werd dan, met grond uit de inlaag, een reservedijk aangelegd. In de Inlaag Keihoogte bevindt zich een goede, vernieuwde vogelobservatiehut die vooral met hoogwater steltlopers tot op korte afstand laat zien. Bij de 's-Gravenhoekinlaag is aan de zuidkant een "gluurmuur" aanwezig met zicht op in de inlaag aangelegde vogeleilanden. Omdat de inlagen door dijken zijn omgeven liggen ze redelijk rustig, hoewel de recreatieve druk toeneemt.

Ligging: Vanaf Colijnsplaat volgt men in westelijke richting de dijk richting Wissenkerke. Men komt dan vanzelf langs de genoemde inlagen. Meestal loopt er langs de zuidelijke dijk van de inlaag een verharde weg. Soms wordt men even van de dijk afgeleid maar is de inlaag toch weer gemakkelijk te vinden.

Toegang: De inlagen zijn niet toegankelijk maar omdat zowel aan de zijde van de Oosterschelde als aan de zuidzijde zich wegen en paden bevinden zijn de inlagen goed te overzien. Omdat het open gebieden zijn, die alleen te benaderen zijn vanaf de dijk treedt snel verontrusting op. Er zijn, zoals gemeld, observatiemogelijkheden aangelegd om verstoring te voorkomen.

Kenmerkende soorten: Door de grote variatie aan terreintypen is er broedgelegenheid voor diverse soorten. Op de eilandjes in de 's-Gravenhoekinlaag broedt onder andere Visdief maar ook Geoorde Fuut. In het grasland Tureluur, Kievit en Kluut. In het riet Bruine Kiekendief, Kleine Karekiet, Rietzanger, Baardman en in de ruigte onder meer Blauwborst. Tevens eendensoorten als Kuifeend en Tafeleend. In de trektijd een veelheid aan steltlopers als Kemphaan, Zwarte Ruiter en Groenpootruiter, Witgat, Bonte- en Kleine, soms Temmincks Strandloper of zeldzaamheden als Grauwe Franjepoot en Gestreepte- en Breedbekstrandloper. Ook Terekruiter, Witvleugelstern en Forsters Stern zijn ter plaatse waargenomen. Dat geldt ook voor de Grote Geelpootruiter die vanaf najaar 2010 bijna dagelijks wordt waargenomen. Regelmatig worden er, vooral in de nazomer, Lepelaars gezien maar ook Dwergmeeuw en Zwarte Stern, soms Roerdomp en Porseleinhoen. Tijdens hoogwater in de Inlaag Keihoogte ook Steenloper, Bontbekplevier enzovoort. Vermeldenswaard zijn de grote aantallen Gele Kwikstaarten, waaronder veel Noordse Kwikstaarten, en Rouwkwikstaarten die in mei langs de dijk bij 's-Gravenhoekinlaag te zien zijn.

Deelgebieden: Anna-FrisopolderKeihoogteOesterput's GravenhoekThoornpolderVlietepolderWanteskuup

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving: 31-05-2012

gratis website tellers