vogelkijkgebied

Inlaag 2005 (Coudorpe) (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Inlaag 2005 (Coudorpe) (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Ten westen van Ellewoutsdijk is ter compensatie van de aanleg van de Westerscheldetunnel door natuurontwikkeling het gebied tussen de dijk langs de Westerschelde en de ingang van de Westerscheldetunnel ingericht waarbij de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk model stond. Omdat er voor de aanleg van geluidswallen langs de tunnelweg veel klei benodigd was, kon het op een inlaag lijkend gebied met en afwisseling van water en land worden aangelegd. In het gebied zijn sporen van een Romeinse nederzetting aangetroffen die gedeeltelijk zichtbaar zijn gemaakt.

Ligging: Gelegen langs de Westerschelde ongeveer 2 kilometer ten westen van Ellewoutsdijk. Nabij de streek Coudorpe. Aan de zuidzijde loopt een overwegend verharde weg. Aan de noordzijde de geluidswal langs de tunnelweg.

Toegang: Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten en niet toegankelijk. Vanaf de zuidelijk gelegen weg is het natuurterrein prima te overzien, zeker als men een plekje op de dijk uitkiest.

Kenmerkende soorten: Direct na de inrichting toen er nog veel ‘kale’ grond aanwezig was werd er gebroed door Bontbekplevier en Strandplevier en natuurlijk ook door Kluut en zelfs Visdief. Bij toename van de begroeiing zullen andere soorten als Tureluur maar ook Wintertaling en Slobeend er hun plek vinden. De Brandgans als broedvogel breidt zich uit. De laatste jaren wordt ook regelmatig de Graszanger als broedvogel genoteerd. In de trektijd en tijdens hoogwater rusten er veel steltlopers. Zwarte Ruiters en ook IJslandse Grutto’s, zoals met kleurringen is aangetoond, zijn hier de gehele winterperiode te zien. Verder Witgatje, Kemphanen, Zilverplevieren, Rosse Grutto’s, Wulpen, enzovoort. Daarnaast in het najaar foeragerende Lepelaars en Kleine Zilverreigers. Van de roofvogels zijn de Slechtvalk en de Blauwe Kiekendief het vermelden waard.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 07-03-2009

gratis website tellers