vogelkijkgebied

Inlaag 1887, Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Inlaag 1887, Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Als bescherming tegen een dijkdoorbraak in 1887 aangelegd. Met grond uit het gebied werd een binnendijk aangelegd. Men treft een afwisseling van plassen en laag gelegen grasland aan. Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied, streeft een natuurlijk peilbeheer na met als gevolg in de winter hogere waterstanden.

Ligging: Het gebied is gelegen aan de westzijde van Ellewoutsdijk, grenzend aan de Westerschelde.

Toegang: Het gebied is vanuit de auto te overzien zowel aan de oostzijde als aan de westzijde. Onderlangs de Westerscheldedijk ligt een half verharde weg. Deze weg is voor fietsers en voetgangers toegankelijk.

Kenmerkende soorten: Aantrekkelijk broedgebied voor soorten als Kluut en Tureluur. Ook Zilvermeeuw. Incidenteel Visdief. Hoogwatervluchtplaats voor steltlopers als Tureluur, Kluut, Bontbekplevier en Zilverplevier. Dikwijls veel Zwarte Ruiters. Ook Lepelaar en Kleine Zilverreiger. ‘s Winters Wintertaling, Slobeend en Pijlstaart. Ook de IJslandse Grutto overwintert hier.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers