vogelkijkgebied

Deessche Watergang (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto Deessche Watergang (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Een uit grasland en water bestaand brak natuurgebied dat door zijn ligging nabij de Oosterschelde ook een belangrijke hoogwaterfunctie heeft voor steltlopers. Bij hoogwater tref je dus veel vogels aan. In het gebied liggen enkele eilandjes waarop meeuwen en Visdieven broeden. In het voorjaar en najaar worden veel doortrekkers aangetroffen.

Ligging: Het gebied is ten westen van Kattendijke gelegen en is vanaf de Kattendijkse Dijk, de verbindingsweg tussen Goes en Kattendijke, goed te overzien.

Toegang: Het gebied zelf is niet toegankelijk maar kan vanaf de Kattendijkse Dijk goed worden overzien. De auto is hier lastig te parkeren. Recent is hier een uitkijkpunt met bankjes geplaatst.

Kenmerkende soorten: Naast de voor een brakwatergebied karakteristieke soorten als Tureluur en Kluut, die hier ook broeden, kunnen in de trektijd soorten als Groenpootruiter, Zwarte Ruiter maar ook Poelruiter worden aangetroffen. Ook verschillende strandlopersoorten waaronder éénmaal een Gestreepte Strandloper. Verder Bergeend en diverse grondeleenden zoals Wintertaling en Slobeend. In de winter Pijlstaart en veel Smienten. Ook Kleine Zilverreigers dragen bij aan de soortenrijkdom van het gebied.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 31-05-2012

gratis website tellers