vogelkijkgebied

De Putting (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto De Putting (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Grote Putting is een van de weinige oudlandgebieden in Zeeuws-Vlaanderen en is in de twaalfde eeuw bedijkt. Door de hoogteligging ten opzichte van de omringende polders was het gebied alleen maar geschikt om als weiland te worden gebruikt. Eeuwenlang is er moernering geweest en dat heeft in belangrijke mate het karakter van het gebied bepaald. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was het een waterrijk laaggelegen weilandengebied dat slecht toegankelijk was via enkele karresporen. ‘s Winters stonden door de gebrekkige afwatering grote delen van het gebied onder water. Na een ruilverkaveling die gepaard ging met een diepe ontwatering is alleen het centrale deel, circa 65 hectare, nog enigszins intact en in beheer als weidevogelreservaat. Men probeert de waterstand het gehele jaar door kunstmatig hoog te houden door middel van een stuw en een windmolentje. We vinden er reliëfrijk, tamelijk soortenrijk weiland met modderige greppels, waterrijke sloten, drassig en droog grasland. In enkele uitgerasterde sloten zijn smalle rietkragen. In 2004 heeft er grenzend aan het reservaat natuurontwikkeling plaatsgevonden die niet past bij dit landschap, door het ontbreken van reliëf en de grootschaligheid. Het gebied wordt met koeien begraasd. Op het eind van de broedtijd treedt er altijd een sterke verruiging op.

Ligging: De Putting ligt in De Grote Hengstdijkpolder tussen Kloosterzande en Hengstdijk. Vanaf richting Hulst is deze polder te bereiken via de N60. Net ten noorden van Kuitaert dient men op het kruispunt tweemaal linksaf te slaan waarna de route over een dijk voert die de grens vormt tussen enerzijds de Grote Hengstdijkpolder met daarin De Putting en anderzijds de Westvogelpolder met daarin De Grote Vogel. De eerste weg rechts – Karnemelkstraat – leidt naar een uitkijkpunt met enige parkeergelegenheid. Vanaf richting Terneuzen dient men op de rotonde bij Rapenburg Tol linksaf te slaan, richting Hengstdijk. Om De Putting te bereiken dient men op het kruispunt van Hengstdijk rechtsaf te slaan en deze weg dwars door Hengstdijk en over de noordelijke dijk langs De Vogelkreek te blijven volgen tot men bij de Karnemelkstraat komt. Linksaf leidt naar het uitkijkpunt.

Toegang: Het gebieden is niet vrij toegankelijk. Aan de Karnemelksstraat is een kijkheuvel opgeworpen van waar men een redelijk uitzicht heeft over het weidegebied. Het is mogelijk om een deel van het gebied te doorkruisen over een onverharde weg die voert naar de Plattendijk, die het gebied in noordelijke richting begrensd. Een fraaie wandeling om het gebied is te maken door daarna rechtsaf de Plattendijk op te lopen en rechtsaan te houden. Men komt nu op een onverharde weg - de Kwikstraat – die op de parallelweg van de N60 uitkomt. Deze kan worden gevolgd waarna men bij het kruispunt met de N60 rechtsaf dient te gaan. De wandeling leidt nu verder over de dijk tussen Westvogelpolder en Putting met overal fraaie vergezichten over de Putting en leuke doorkijkjes op de kreek.

Kenmerkende soorten: De Putting is verreweg het beste weidevogelgebied in Zeeuws-Vlaanderen met flinke aantallen Grutto, Tureluur, Kievit, Slobeend, Wilde Eend, Graspieper en Veldleeuwerik. Ook rietvogels als Blauwborst, Rietzanger en Rietgors zijn goed vertegenwoordigd en in Kwarteljaren zitten er steevast enkele Kwartels. In de winter verblijven er flinke aantallen Kolganzen, Wintertalingen en Smienten. In voorjaar en najaar zijn er altijd Lepelaars, zilverreigers en diverse soorten steltlopers.

Tekst: Marc Buise

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers