vogelkijkgebied

De Grote Vogel (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto De Grote Vogel (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Grote Vogel omvat het grootste deel van de Westvogelpolder en is ontstaan door het afdammen van een diepe schorrengeul tussen twee oudlandpolder – de Ser-Pauluspolder en de Grote Hengstdijkpolder - in de loop van de dertiende eeuw. De kreek staat sinds mensenheugnis bekend om zijn vis- en vogelrijkdom en doet thans vooral dienst als een waterboezem in de afwatering. De kreek wordt omringd door smalle en brede rietkragen, een paar bossages, enkele slijkstranden en fraaie in hoogte naar de dijk toe oplopende weilanden. Aan de zuidzijde, ter plaatse van een reeds lang verdwenen meander, is in 2006 aan natuurontwikkeling gedaan. Er zijn een aantal plassen gegraven die ook in de zomer water bevatten en er is plaatselijk wat reliëf gespaard; het grootste deel is geëgaliseerd.

Ligging: Vanaf richting Hulst is De Grote Vogel te bereiken via de N60. Net ten noorden van Kuitaert dient men op het kruispunt tweemaal linksaf te slaan waarna de route over een dijk voert die de grens vormt tussen enerzijds de Grote Hengstdijkpolder met daarin De Putting en anderzijds de Westvogelpolder met daarin De Grote Vogel. Om de zuidzijde van De Grote Vogel te bereiken, dient men net ten zuiden van Kuitaert op de kruising van de N60 met de Hoefkensdijk linksaf te slaan, daarna steeds rechts aanhoudend, de zuidelijke dijk – Vogeldijk - van de Westvogelpolder westwaarts te volgen tot bij een picknickplaats met enige parkeergelegenheid. Vanaf richting Terneuzen dient men op de rotonde bij Rapenburg Tol linksaf te slaan, richting Hengstdijk. Voor de zuidzijde van de vogelkreek moet daarna de laatste weg voor men de kreek passeert, worden ingeslagen naar rechts en daarna linksaf. Men komt aldus wederom op de Vogeldijk en door die oostwaarts te volgen tot bij de picknickplaats.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk. Langs De Grote Vogel kan een fraaie wandeling worden gemaakt langs de zuidzijde over de Vogeldijk van tweemaal 4 kilometer. Vanaf de picknickplaats is er een goede gelegenheid om vogels te observeren op de plassen in het natuurontwikkelingsgebied.

Kenmerkende soorten: Op en rond De Grote Vogel vinden we de soorten die we normaal overal op en rond waterrijke kreken in de streek kunnen verwachten zoals Fuut, Rietzanger, Blauwborst en Bruine Kiekendief. De bosjes trekken spechten, Sperwer en Buizerd aan. ’s Winters zijn er vooral Grote Zaagbekken en eenden. Het is een van de weinige kreken in Zeeuws-Vlaanderen waar jaarlijks Nonnetjes verblijven.

Tekst: Marc Buise

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers