vogelkijkgebied

Canisvliet (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Canisvliet (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Tussen Westdorpe en Zelzate ligt het natuurgebied de Canisvliet. Centraal in het gebied ligt een kreek. Hieromheen liggen rietvelden die overgaan in “ruige” weilanden.

Ligging: De Canisvliet ligt ten zuiden van Westdorpe. De ruige weilanden zijn te overzien van de kanaaldijk, de kreek is het best te overzien door via het wandelpad tot aan de kreek te lopen.

Toegang: De Canisvliet is in beheer bij Staatsbosbeheer en vrij toegankelijk via de wandelpaden.

Kenmerkende soorten: De soortenrijkdom is hier de laatste decennia behoorlijk afgenomen. Er komen nog wel diverse rietvogels voor. Blauwborst en Bruine kiekendief komen jaarlijks tot broeden. Er is ook een slaapplaats van Kleine Zilverreigers en er verblijven vaak Aalscholvers en diverse eendensoorten op de kreek. Het verruigde grasland herbergt geen weidevogels meer, maar hier zijn tegenwoordig wel jaarlijks 1 of meerdere territoria Graszangers aanwezig.

Tekst: Rob Remmerts

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 22-04-2010

gratis website tellers