vogelkijkgebied

Braakmangebied, Braakman Noord (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Braakmangebied, Braakman Noord (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Na de inpoldering is een deel van de gewonnen grond ingeplant met bos. Deze bossen zijn voor een groot deel in 2005-2006 gekapt. Er is ook weer heel veel nieuw bos aangeplant. In de gespaarde populierenbossen zijn mogelijk nog Wielewalen te verwachten en broedt jaarlijks de Boomvalk. In de nieuwe bosaanplant veel vogels van jong bos, zoals Kneu, Fitis en Sprinkhaanzanger. Op niet beplante plaatsen met lang gras broedt jaarlijks de Graszanger. De aangelegde kreken zijn goed voor eenden, Lepelaars, zilverreigers en steltlopers. In het (recente) verleden zijn in dit gebied Vorkstaartplevier, Steltkluut, Terekruiter en Grote Geelpootruiter (1995) waargenomen. In het gebied zijn drie kijkschermen die te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Zie verder: Braakmangebied

Kenmerkende soorten: De Braakmankreek is 's winters zeer belangrijk voor watervogels. Tijdens de trektijd en in de winter zijn er veel eenden en steltlopers te zien. Bijzonder zijn de duizenden ganzen en tientallen Kleine Zwanen die er in de wintermaanden komen slapen, alsook overwinterende Groenpootruiters, Zwarte Ruiters, Oeverlopers, Kemphanen en Kluten. Op het eilandje in het midden van de kreek broeden Kokmeeuwen, Zwartkopmeeuwen (tientallen paren) en Visdieven. Het eilandje is in de winter van 2008 hersteld. Voor die tijd broedden er Kleine Zilverreigers en Blauwe Reigers. Tegenwoordig broeden die in een opvallende pluk dennen die rechts zichtbaar is als je het gebied over de Braakmanweg vanuit het zuiden nadert. Let daar ook op de Koereiger die in 2006 voor het eerst in de Braakman heeft gebroed. In het winterhalfjaar als het waterpeil in de Braakmankreek wordt verlaagd, kunnen er nogal wat steltlopers zitten op het dan vrijkomende slik. Als het op de Westerschelde hoogwater is overtijen er soms de aan het Paulinaschor foeragerende IJslandse Gruttos. Hoewel niet meer zoveel als 10-20 jaar geleden, slapen er in de winter 's avonds nog tientallen binnendijks foeragerende Kemphanen en honderden Wulpen op het slik. Aan de rand van het bos dicht bij de kreek is een (gluur)muur geplaatst om de vogels te kunnen observeren. De muur is zo gesitueerd dat je uitzicht hebt op de Braakmankreek en de Westgeul. IJsvogels en Waterrallen zie je er vanaf augustus tot en met maart. In september is er een goede kans op Porseleinhoen. Er zingt ook regelmatig een Cetti's Zanger. In de zomer is het bij de gluurmuur vanwege recreanten met hun flitsende surfplanken en zeilbootjes een stuk minder interessant.

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 21-04-2012

gratis website tellers