vogelkijkgebied

Boswachterij Westerschouwen (Schouwen Duiveland)

Kaart

Foto Boswachterij Westerschouwen (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: De Boswachterij is met circa 325 hectare één van de grootste aaneengesloten bossen in Zeeland. Tot begin 20e eeuw maakte het gebied deel uit van een groot stuifduinencomplex. Omdat dit stuivende zand de omliggende akkers en bebouwing bedreigde zijn vanaf ongeveer 1920 grote delen van het duin vastgelegd. Dit gebeurde met rijshout en helm. Enige jaren later gevolgd door uitgebreide inplanting met Corsicaanse en Oostenrijkse dennen. Aldus ontstond een vrij eentonig dennenbos, een monocultuur. Slechts de vochtige valleien bleven gespaard en begroeiden met schaars opschietend loofhout en struweel. Rond 1970 werd Staatsbosbeheer beheerder van het gebied en is toen begonnen met verjonging, waarbij door aanplant van loofhout meer variatie wordt nagestreefd. In die tijd steeg door verder toenemende bewoning en recreatie ook de drinkwateronttrekking in de duinen. Daardoor daalde de grondwaterspiegel in de duinen aanzienlijk. In 1978 is daarom besloten tot infiltratie van Haringvlietwater in drie vijvers in de Boswachterij. Sindsdien is de grondwaterdaling gestopt en weer iets verhoogd.

Ligging: Het gebied ligt in het meest zuidwestelijke deel van de Kop van Schouwen. In het westen wordt het begrensd door de stranden en de zee. In het oosten grenst het aan de Zeepeduinen en in het noorden bevinden zich de meeuwenduinen. De Boswachterij kent twee hoofdingangen. Eén ervan bereikt u, komend vanaf de N57 (uit beide richtingen) als u de borden Westenschouwen volgt. U rijdt dan de Kraaijensteinweg helemaal in westelijke richting af, tot aan de rotonde, aan de voet van een grote duinovergang. Hier bevindt zich een grote parkeerplaats (betaald parkeren in seizoen). Vanaf de parkeerplaats loopt u ongeveer 200 meter terug in noordelijke richting en gaat dan linksaf de Boswachterij in. De andere ingang bevindt zich halverwege de Hogeweg, de verbindingsweg tussen Burgh en Westenschouwen. Er bevindt zich een parkeerplaats aan het begin van de Adriaan van der Weydeweg (betaald parkeren in seizoen).

Toegang: De Boswachterij is uitstekend ontsloten door een dicht netwerk van paden. Dit zijn zowel brede en smalle als verharde paden. Vanaf de hoofdingangen beginnen enkele met kleur aangegeven wandelroutes met verschillende lengte. Ook ligt er een zeer robuust verhard fietspad en een mountainbike-parcours en enkele ruiterpaden. Via de hoofdingang bij Westenschouwen bereikt u de excursieschuur, welke regelmatig is geopend. Aan het eind van de Adriaan van de Weydeweg staat op een hoog duin de betonnen uitzichttoren. Vanaf dit punt heeft u een magnifiek uitzicht over de gehele Kop van Schouwen, Oosterscheldemonding en Voordelta.

Kenmerkende soorten: In het bos broeden Sperwer, Havik, Buizerd, Boomvalk, Houtsnip, Holenduif, Zomertortel, Ransuil, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boompieper, Gekraagde Roodstaart, Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, enkele Bosrietzangers en Kleine Karekieten, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Kuifmees, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, enkele Eksters, Zwarte Kraai, Vink, Groenling, Kneu, Goudvink en uiteraard soorten als Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel en Zanglijster. Onregelmatig zijn er broedgevallen van Sijs en Kruisbek. De infiltratievijvers herbergen broedvogelsoorten als Dodaars, Grauwe Gans, Nijlgans, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend en Meerkoet. Buiten de broedtijd zijn het de standvogels die aanvulling krijgen van groepen Goudhaan, Vuurgoudhaan, Sijs, Kruisbek en lijsterachtigen.

Tekst: Ted Sluijter

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 30-04-2010

gratis website tellers