vogelkijkgebied

Biezelingse Ham (Westerschelde)

Kaart

Foto Biezelingse Ham (Westerschelde)

Beschrijving: Het terrein omvat een buitendijks gelegen slikgebied met tegen de dijk aan een klein schor. Het is ongeveer 100 hectare groot. Het gebied wordt bij laag water als fourageergebied gebruikt. Bij hoog water fungeert de dijkvoet als hoogwatervluchtplaats.

Ligging: Het gebied is gelegen aan de Westerschelde ten zuidoosten van ’s-Gravenpolder. Het is te bereiken door langs de Westerschelde te rijden. Nabij het gebied staan aan de oostzijde 10 hoge windmolens als een soort baken.

Toegang: Nabij het gemaal Maelstede kan vanaf een ‘plateau’ op de dijk het gebied worden overzien. Daar kan men ook met de auto staan waardoor ook met minder goed weer men vanuit de auto kan kijken. Een goed tijdstip om te kijken is vanaf ongeveer een uur voor hoogwater aanwezig te zijn. De vogels worden door het water steeds dichter naar de dijk ‘gedreven’, voordat ze op de hoogwatervluchtplaats gaat zitten.

Kenmerkende soorten: Het gehele jaar door kunnen hier steltlopers worden waargenomen. Afhankelijk van het seizoen fourageren er met laag water Tureluurs, Wulpen, Scholeksters, Kluten, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters, Oeverlopers, Zilverplevieren, Bontbekplevieren, Steenlopers, Bonte Strandlopers, soms ook Krombekstrandloper, Kanoet, Rosse Grutto en (IJslandse) Grutto. Verder veel Bergeenden, Wilde Eend, Wintertaling, Slobeend, Smient. In de uitwateringsgeul ook Middelste Zaagbek. Verder Kleine Zilverreiger en Lepelaar. Op de onderhoudsweg soms Sneeuwgorzen.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 31-05-2012

gratis website tellers