vogelkijkgebied

Beekshoekpolder (Walcheren)

Kaart

Foto Beekshoekpolder (Walcheren)

Beschrijving: In deze eeuwen oude polder, onderdeel van de vroongronden in het gebied Oranjezon tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder, is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd met als doel het herstel van het oorspronkelijke vroongebied. Dit is een open duingrasland omgeven door struwelen. Dit 23 hectare grote gebied met vochtige en natte schrale graslanden verhoogt ook de natuurwaarden van het erachter gelegen duingebied. Vanaf het ontstaan in de 14e eeuw bestond het hoofdgebruik van het gebied achtereenvolgens uit vroon (weidegrond), hakhoutbos van eind 18e tot begin 20e eeuw en tenslotte grotendeels bouwland in de tweede helft van de 20e eeuw. Het oorspronkelijke bodemprofiel en het reliëf, beiden ontstaan als gevolg van verstuiving van duinzand, geeft een geleidelijke overgang tussen duin en polder in de vorm van vroonweiden. Daarnaast wordt middels natuurontwikkeling in de Beekshoekpolder gestreefd naar herstel van deze overgang. Het gebied is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Ligging: Het gebied is gelegen in het noorden van Walcheren voor de duinen van Oranjezon, tussen de Koningin Emmaweg, de Vroondijk (camping De Zandput) en de langsgelegen Noordijk.

Toegang: Het gebied is niet toegankelijk maar goed te overzien vanaf de Noorddijk. De Noorddijk is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Parkeren (betaald) is mogelijk op het parkeerterrein aan de Koningin Emmaweg. Om het duingebied Oranjezon te betreden heeft u een toegangsbewijs nodig. Een dagkaart is te verkrijgen via de kaartautomaat (1 Euro) bij het pompstation Oranjezon aan de Koningin Emmaweg. Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben kosteloos toegang. In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

Kenmerkende soorten: Het gebied is een rustplaats voor meeuwen zoals Zilvermeeuwen, Mantelmeeuwen, Kokmeeuwen en Stormmeeuwen. In het grasland broeden onder andere Scholekster, Kievit en Slobeend. Ook zijn regelmatig verschillende soorten eenden en ganzen en in de zomer plevieren en kwikstaarten aanwezig. Verder maakt de afwisseling van struweel en grasland de terugkeer van Grauwe Klauwier, Steenuil, Roodborsttapuit en Patrijs mogelijk, terwijl amfibieën en libellen profiteren van het zoete water in de poelen. Damherten vinden hier ook een geschikt foerageergebied.

Tekst: Frits Roest

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 25-03-2009

gratis website tellers