vogelkijkgebied

Autrichepolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Autrichepolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: In 2002 is het natuurgebied Autrichepolder aangelegd. Het is een open gebied van 32 hectare groot. Het gebied staat onder sterke invloed van kwel uit het kanaal van Gent naar Terneuzen. In de winter staat er veel water in de gegraven kreek. In de loop van het voorjaar zakt dit. In 2008 zal aangrenzend aan de zuidzijde nog 40 hectare nieuwe natuur aangelegd worden. Hier ligt het accent op vochtige lage weide.

Ligging: Het gebied ligt oostelijk van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en noordelijk van de Kapittelstraat, die vanuit Westdorpe (bij de RK kerk) makkelijk is te bereiken. Het nog nieuw aan te leggen natuurgebied wordt zuidelijk van de Kapittelstraat aangelegd richting de brug naar Sas van Gent. Vanaf de kanaaldijk zijn beide gebieden ’s middags en ’s avonds goed te bekijken. Vanaf de Kapittelstraat loopt oostelijk van het bestaande natuurgebied een onverharde weg die vooral in de ochtend een goede belichting over het natuurgebied geeft.

Toegang: Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer en niet vrij toegankelijk. Dit is ook niet echt nodig: vanaf de kanaaldijk, Kapittelstraat en het onverharde pad is het gebied goed te bezichtigen. Een telescoop is aan te bevelen. Staatsbosbeheer heeft toegezegd in de toekomst minimaal één kijkpunt te plaatsen. In het nieuw aan te leggen natuur zuidelijk van de Kapittelstraat overweegt Staatsbosbeheer een beperkt toegangspad op de hogere delen nabij Westdorpe.

Kenmerkende soorten: De eerste jaren was het gebied enorm goed voor pioniervogels en weidevogels. Momenteel zijn delen van het gebied wat verruigd. Toch is het nog erg goed om vogels te kijken. Regelmatig wordt het terrein bezocht door een paartje Slechtvalken, die huizen in een nestkast aan de ronde oude silo van de Suiker Unie aan de andere kant van het kanaal. Met een telescoop zijn de Slechtvalken zelfs op de nestkast vanaf het natuurgebied zichtbaar. In het voorjaar passeren veel steltlopers en zangertjes via de zuid-noord route langs het kanaal en worden de betreffende natuurgebieden als stop gebruikt. Elk jaar worden Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen gezien. Er zijn ook al diverse waarnemingen van Witwangstern en Witvleugelstern. De Geoorde Fuut (diverse paren) en Krakeend zijn jaarlijkse broedvogels. Op de droogvallende eilandjes broeden Kleine Plevier, Visdief en Kluut. Op twee plaatsen is een Kokmeeuwen kolonie waar tussen ook enkele tientallen Zwartkopmeeuwen broeden. In het najaar verzamelen zich grote aantallen Grauwe Ganzen en Canadese Ganzen. In het najaar en de winter verblijven er Kol- en Rietganzen in de omgeving. Verder verblijven er grote aantallen eenden als: Wintertaling, Smient, Pijlstaart en Slobeend. Ook zijn er in de trektijd Lepelaars en steltlopers als Kievit, Bosruiter, Oeverloper, Kleine strandloper, Grutto, Kemphaan en Goudplevier en diverse soorten meeuwen te zien.

Tekst: Rob Remmerts

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 21-04-2010

gratis website tellers